Top

Torn Curtain

1966

خلاصه داستان : »مایکل آرمسترانگ« (نیومن)، دانشمند فیزیک اتمی، همراه با نامزدش»سارا شرمن« (اندروز)، به کپهناگ می رود، و در آن جا با تظاهر به این که می خواهد به بلوک شرق پناهنده شود به آلمان شرقی می رود، در حالی که هدفش سرقت اسرار یک فرمول علمی از »پروفسور لینت« (دونات) است ...