Top

Young Frankenstein

1974


خلاصه داستان : یک جراج مغز و اعصاب جوان قلعه ی پدر بزرگ مشهورش دکتر" ویکتور فرانکشتین" را به ارث میبرد . او در قلعه با گوژپشت با نمکی به نام "ایگور" و دستیار آزمایشگاهِ زیبایی به نام "آیگنا" و نگهبان پیری آشنا میشود . او تصور میکند آن ها فقط کارهای بیهورده با پدربزگش انجام میدادند اما وقتی کتابی را پیدا میکند همه چیز تغییر میکند ...