Top

One-Armed Swordsman

1967


خلاصه داستان : زمان سوء قصد به جان استاد چی رو فنگ ، خدمتکار او پیش مرگش می شود و به عنوان آخرین خواسته ، چی رو فنگ به خدمتکارش قول می دهد ، از پسر او فان گان نگهداری کند و از او شمشیرزنی ماهر بسازد . فان گان بتدریج بزرگ می شود و مهارت او ، حسادت په یر ، دختر استاد چی رو فنگ و دو تن دیگر از شاگردان استاد را بر می انگیزد . این حسادت سرانجام منجر به قطع شدن دست فان گان می شود و …