Top

House Of Gucci

2021

 خلاصه داستان : در طول سه دهه عشق ، خیانت ، انحطاط ، انتقام و در نهایت قتل ، ما می بینیم که نام به چه معناست ، ارزش آن چیست و خانواده برای کنترل تا کجا پیش می روند ...