Top

3 :10 To Yuma (1957)

📀 Criterion Collection 📀

1957

خلاصه داستان : مزرعه دارى به نام « دان اوانز » ( هفلین ) به دلیل خشک سالى طولانى از عهده‏ ى تأمین معاش خانواده‏ ى خود برنیامده است . او به دویست دلار براى حفر یک چاه نیاز دارد و این پول را در قبال کمک به انتقال یاغى بدنام ، « بن وید » ( فورد ) به زندان یوماى آریزونا دریافت خواهد کرد ...